„PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH”

Okres realizacji projektu:

01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

O projekcie

Wartość projektu:

1 935 152,93 zł

Kwota dofinansowania:

1 838 395,28 zł

Projekt „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 192 osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba bierna zawodowo (pozostająca bez pracy), która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (należąca do tzw. kategorii osób NEET) lub osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej oraz pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej, której łączny dochód miesięczny nie przekracza minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie.

W ramach projektu oferujemy:

1. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (w tym opracowanie IPD) 

Zadaniem tym zostanie objęte 192 osoby. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 3 h wsparcia z doradcą zawodowym. Celem oferowanego wsparcia jest rozpoznanie sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu, dostarczenie wiedzy o jego szansach na rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania zawierającego główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe, działania oraz terminy ich realizacji.

2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby 

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy Uczestnicy Projektu, tj. 192 osoby. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 3 h wsparcia z pośrednikiem pracy. Celem pośrednictwa jest pozyskiwanie informacji o aktualnych ofertach pracy, giełdach i targach pracy, wsparcie w przygotowaniu CV i przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy, wsparcie w szukaniu ofert pracy. Pośrednictwo prowadzone będzie przez doradców zawodowych. Celem jest podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz zmiana sytuacji na rynku pracy.

3. Wysokiej jakości szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji 

Szkoleniami objęci zostaną wszyscy Uczestnicy Projektu, tj. 192 osoby. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem danego Uczestnika Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Ich efektem będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych. Średnia liczba godzin kursu wyniesie 150, zaś tematyka zajęć będzie odpowiadała kształceniu w danym zawodzie.

W ramach szkolenia uczestnik otrzyma:

  • stypendium szkoleniowe
  • wyżywienie
  • materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 

4. Staże zawodowe

Stażem zawodowym zostanie objętych 78 uczestników projektu. Nauka praktycznego zawodu będzie trwała 3 m-ce po 40 h/tygodniowo (Uczestnicy Projektu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).

Celem stażu jest nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie uczestnika.

W ramach stażu zapewniamy:

  • stypendium stażowe
  • ubezpieczenie społeczne
  • ubezpieczenie NNW
  • badania lekarskie
  • zwrot kosztów dojazdu 

Rekrutacja - dokumenty do pobrania

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

1)   wiek 15-29 lat,
2)   zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego,
3)   posiadanie statusu osoby biernej zawodowo nieuczestniczącej w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoba z kategorii
      NEET)
      lub
 posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej, osoby zatrudnionej na umowę krótkoterminową oraz pracującej w ramach umowy cywilnowo-prawnej, której łączny dochód miesięczny nie przekracza minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie.

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria, a w szczególności kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby, które były uczestnikami projektów realizowanych z zakresu celu tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach VI oraz XIII OP RPO WP na lata 2014 – 2020.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową lub mailem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 577 143 140 lub poprzez kontakt mailowy: power@rogsj.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania i wydruku, regulamin, załączniki oraz formularze niezbędne w procesie rekrutacyjnym a także w późniejszych etapach uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - Aktualizacja 08.05.2020 - plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - Aktualizacja 04.01.2021 - plik do pobrania


Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania
Zał. nr 2 Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia brutto miesięcznie - plik do pobrania
Zał. nr 3 Oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny - plik do pobrania
Zał. nr 4 Umowa uczestnictwa w Projekcie - plik do pobrania
Zał. nr 5 Oświadczenie Uczestnika Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych - plik do pobrania
Zał. nr 6 Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych - plik do pobrania
Zał. nr 7 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania
Zał. nr 8 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - plik do pobrania
Zał. nr 9 Zobowiązanie uczestnika projektu - plik do pobrania

Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności osób biernych poprzez Zaświadczenie z ZUS od 01.01.2021 roku
Zgodnie z informacją MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO od 1 stycznia 2021 r osoby bierne zawodowo maja obowiązek potwierdzania kwalifikowalności tj., przedstawić  zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby biernej zawodowo w dniu jego wydania.
Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z poniższych sposobów:
 a) Kadra projektu na etapie rekrutacji pomaga uczestnikowi w wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) znajduje się w dokumentach do pobrania;
 b) Uczestnik może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego1 korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika;
Właściwy Oddział ZUS, do którego uczestnik złożył wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie, które niezwłocznie należy dostarczyć do biura projektu.


Przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia (plik PDF) 
Wzór zaświadczenia ZUS-7 (plik PDF)

AktualnościRóg Spółka Jawna Consulting & Business Training informuje o zakończeniu rekrutacji do projektu pod nazwą „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” nr POWR.01.02.01-18-0035/19 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Rozeznanie rynku nr 12/PPAZOM/S/LS3/2021 
  dotyczące kompleksowej realizacji kursu LOGISTYK/SPEDYTOR wraz z egzaminem zewnętrznym kwalifikacyjnym   
 Kurs LOGISTYK/SPEDYTOR wraz z egzaminem zewnętrznym kwalifikacyjnym należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 7 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 11/PPAZOM/S/KS/2021 
 dotyczące kompleksowej realizacji kursu kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem kwalifikacyjnym
Kurs kasjer/sprzedawca należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 12 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)
  Rozeznanie rynku nr 10/PPAZOM/S/SI2/2021 
  dotyczące kompleksowej realizacji kursu Sprzedaż internetowa z egzaminem kwalifikacyjnym   Szkolenie z zakresu sprzedaży internetowej wraz z egzaminem kwalifikacyjnym należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 8 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie
POWR.01.02.01-18-0035/19

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)

Rozeznanie rynku nr 9/PPAZOM/S/KS/2021
dotyczące kompleksowej realizacji kursu kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem kwalifikacyjnym Kurs kasjer/sprzedawca należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 12 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 8/PPAZOM/S/KOS/2020
dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego z egzaminem kwalifikacyjnym
RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kosmetycznego z egzaminem dla 9 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19 


Rozeznanie rynku (plik PDF) 
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 7/PPAZOM/S/LS/2020 z dnia 23.11.2020 r. 
dotyczące kompleksowej realizacji kursu LOGISTYK/SPEDYTOR RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu LOGISTYK/SPEDYTOR  dla 11 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku    o  dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19   

Rozeznanie rynku (plik PDF) 
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)

Rozeznanie rynku nr 6/PPAZOM/S/KOS/2020 dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego z egzaminem kwalifikacyjnym   RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kosmetycznego z egzaminem kwalifikacyjnym dla 9 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku    o  dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19

   Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)

Rozeznanie rynku nr 5A/PPAZOM/S/TIGI/2020 
dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz  z egzaminem kwalifikacyjnym dla 10 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19  


 
 Rozeznanie rynku (plik PDF) 
 Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)

Rozeznanie rynku nr 5/PPAZOM/S/TIGI/2020 z dnia 28.09.2020
dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz  z egzaminem kwalifikacyjnym dla 10 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19  


  Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)
Rozeznanie rynku nr 4/PPAZOM/S/PH/2020 z dnia 28.08.2020
dotyczące kompleksowej realizacji kursu Przedstawiciel Handlowy
 
RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy dla 11 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku    o  dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19 

Rozeznanie rynku (plik do pobrania)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik do pobrania)
 

Rozeznanie rynku nr 3/PPAZOM/S/KOS/2020 z dnia 31.07.2020
dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego
 
RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla 14 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku  o  dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19 

Rozeznanie rynku (plik do pobrania)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik do pobrania) 

 

Rozeznanie rynku nr 2/PPAZOM/S/TIG2/2020 z dnia 22.07.2020
dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym
RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym dla 14 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. "PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19

Rozeznanie rynku (plik do pobrania)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik do pobrania)

Rozeznanie rynku nr 1/PPAZOM/S/TIGI/2020 z dnia 10.07.2020


dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym
RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym dla 14 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0035/19

Rozeznanie rynku (plik do pobrania)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik do pobrania)

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZĘTA!

Zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chcą nabyć nowe kompetencje lub kwalifikacje zawodowe. W szczególności zapraszamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami. Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą. Szczegóły udziału w projekcie znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA).
Do udziału w projekcie zachęcamy osoby, które były uczestnikami projektów realizowanych z zakresu celu tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem RPO.

Harmonogram wsparcia

Harmonogram stażu 01.10.2021 - 31.12.2021
Harmonogram stażu 11.06.2021-10.09.2021
Harmonogram stażu 10.06.2021-09.09.2021
Harmonogram stażu 08.06.2021-07.09.2021
Harmonogram stażu 01.06.2021-31.08.2021
Harmonogram stażu 27.05.2021-26.08.2021
Harmonogram stażu 25.05.2021-24.08.2021
Harmonogram stażu 24.05.2021-23.08.2021
Harmonogram stażu 20.05.2021-19.08.2021
Harmonogram stażu 19.05.2021-18.08.2021
Harmonogram stażu 17.05.2021-16.08.2021
Harmonogram stażu 14.05.2021-13.08.2021
Harmonogram stażu 13.05.2021-12.08.2021
Harmonogram stażu 04.05.2021-03.08.2021
Harmonogram stażu 27.04.2021-26.07.2021
Harmonogram stażu 16.04.2021-15.07.2021
Harmonogram stażu 13.04.2021-12.07.2021
Harmonogram stażu 17.03.2021-16.06.2021 - aktualizacja
Harmonogram stażu 17.03.2021-16.06.2021
Harmonogram stażu 10.02.2021-09.05.2021
Harmonogram stażu 19.01.2021-18.04.2021 
Harmonogram stażu 11.01.2021-10.04.2021
Harmonogram stażu 07.12.2020-06.03.2021
Harmonogram stażu 09.11.2020-08.02.2021
Harmonogram stażu 12.10.2020-11.01.2021
Harmonogram stażu 01.10.2020-31.12.2020
Harmonogram stażu 24.09.2020-23.12.2020
Harmonogram stażu 21.09.2020-20.12.2020
Harmonogram stażu 18.09.2020-17.12.2020
Harmonogram stażu 08.09.2020-07.12.2020
Harmonogram stażu 17.08.2020-16.11.2020

..


Harmonogram IPP z dnia 04.12.2021
Harmonogram Dębica Kurs Logistyk-Spedytor - aktualizacja
Harmonogram Dębica Kurs Logistyk-Spedytor
Harmonogram IPD z dnia 26-27.11.2021
Harmonogram IPD z dnia 22.11.2021
Harmonogram IPD z dnia 20.11.2021

Harmonogram IPD z dnia 26-27.11.2021 aktualizacja
Harmonogram IPP z dnia 29-30.11.2021
Harmonogram IPP z dnia 27.11.2021
Harmonogram IPD z dnia 26.11.2021
Harmonogram IPP z dnia 26.11.2021
Harmonogram IPP z dnia 24.11.2021
Harmonogram IPD z dnia 24.11.2021
Harmonogram IPP z dnia 23-25.11.2021
Harmonogram IPP z dnia 18-19.11.2021
Harmonogram Dębica Kurs Kasjer-Sprzedawca 
Harmonogram IPD z dnia 30.10.2021
Harmonogram IPD z dnia 27.10.2021
Harmonogram IPD z dnia 25.10.2021
Harmonogram IPD z dnia 23.10.2021

Harmonogram IPP z dnia 13-16.10.2021
Harmonogram IPD z dnia 02.10.2021
Harmonogram IPP z dnia 23-25.09.2021
Harmonogram Jasło Kurs Sprzedaż Internetowa
Harmonogram IPD z dnia 17-20.09.2021

Harmonogram IPP z dnia 09.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 14-15.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 11.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 10.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 08.05.2021
Harmonogram Ropczyce Kurs Sekretarka/Asystentka + ECDL

Harmonogram IPP z dnia 15.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 12.05.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPP z dnia 12.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 08-10.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 08-10.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 07.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 07.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 06.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 30.04.2021
Harmonogram IPP z dnia 29.04.2021
Harmonogram IPP z dnia 28.04.2021
Harmonogram IPP z dnia 27.04.2021
Harmonogram IPP z dnia 24-26.04.2021
Harmonogram Dębica Kurs Kasjer-Sprzedawca - aktualizacja
Harmonogram Dębica Kurs Kasjer-Sprzedawca

Harmonogram IPP z dnia 13-14.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 22-24.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 14-18.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 06-07.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 04-06.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 30.04.2021-05.05.2021
Harmonogram Jasło Kurs Sprzedaż Internetowa

Harmonogram IPP z dnia 28.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 26.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 24.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 20.08.2021

Harmonogram IPP z dnia 18.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 21.07.2021
Harmonogram IPP z dnia 03.07.2021
Harmonogram IPP z dnia 18.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 15.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 12.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 11.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 10.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 08.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 08.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 08.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 29.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 29.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 29.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 18.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 17.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 15.05.2021
Harmonogram Mielec Przedstawiciel Handlowy - aktualizacja
Harmonogram Mielec Kurs Przedstawiciel Handlowy
Harmonogram Mielec Kurs Fryzjerski 
Harmonogram Mielec Kurs Logistyk/Spedycja - aktualizacja
Harmonogram Mielec Kurs Logistyka/Spedycja

Harmonogram IPD z dnia 15.04.2021
Harmonogram IPD z dnia 14.04.2021
Harmonogram IPD z dnia 13.04.2021
Harmonogram IPD z dnia 09.04.2021 - aktualizacja II
Harmonogram IPD z dnia 09.04.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPD z dnia 09.04.2021
Harmonogram IPD z dnia 08.04.2021
Harmonogram IPD z dnia 31.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 30.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 29.03.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPD z dnia 29.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 27.03.2021 
 Harmonogram IPD z dnia 26.03.2021  - aktualizacja
Harmonogram IPD z dnia 26.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 25.03.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPD z dnia 25.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 24.03.2021 - aktualizacja II
Harmonogram IPD z dnia 24.03.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPD z dnia 24.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 23.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 22.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 19.03.2021

Harmonogram IPP z  dnia 29.04.2021
Harmonogram IPP z dnia 31.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 29.03.2021
Harmonogram IPP z dnia 24-26.03.2021 - aktualizacja II
Harmonogram IPP z dnia 24-26.03.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPP z dnia 24-26.03.2021
Harmonogram IPP z dnia 20-22.03.2021 - aktualizacja II
Harmonogram IPP z dnia 20-22.03.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPP z dnia 20-22.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 15-17.03.2021 - aktualizacja II
Harmonogram IPD z dnia 15-17.03.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPD z dnia 15-17.03.2021
Harmonogram IPP z dnia 12-13.02.2021 
Harmonogram Dębica Kurs Kasjer/Sprzedawca
Harmonogram IPD z dnia 09.02.2021
Harmonogram IPD z dnia 05.02.2021
Harmonogram IPD z dnia 03-04.02.2021
Harmonogram IPD z dnia 01-02.02.2021

Harmonogram IPP z dnia 19.03.2021
Harmonogram IPP z dnia 20.02.2021
Harmonogram IPP z dnia 15.02.2021
Harmonogram IPP z dnia 04-06.02.2021
Harmonogram IPP z dnia 01-03.02.2021
Harmonogram Tarnobrzeg Kurs Kosmetyczny
Harmonogram IPD z dnia 29.12.2020
Harmonogram IPD z dnia 21-22.12.2020

Harmonogram IPP z dnia 16-18.01.2021
Harmonogram IPP z dnia 11-14.01.2021
Harmonogram IPP z dnia 05-08.01.2021
Harmonogram IPD z dnia 02-04.01.2021
Harmonogram Dębica Kurs Spedycja/Logistyka - aktualizacja
Harmonogram Dębica Kurs Spedycja/Logistyka
Harmonogram IPD z dnia 26.11.2020
Harmonogram IPD z dnia 25.11.2020
Harmonogram IPD z dnia 24.11.2020
Harmonogram IPD z dnia 21-22.11.2020
Harmonogram IPD z dnia 19-20.11.2020

Harmonogram IPP z dnia 16-19.12.2020
Harmonogram IPP z dnia 18-20.11.2020
Harmonogram IPP z dnia 10-13.11.2020
Harmonogram IPD z dnia 07.11.2020
Harmonogram Tarnobrzeg Kurs Kosmetyczny
Harmonogram IPD z dnia 16.10.2020
Harmonogram IPD z dnia 13-14.10.2020

Harmonogram IPP z dnia 15.12.2020
Harmonogram IPP z dnia 24-27.11.2020
Harmonogram IPP z dnia 16-19.11.2020
Harmonogram IPP z dnia 07-10.11.2020
Harmonogram IPD z dnia 05.11.2020
Harmonogram IPD z dnia 08.10.2020
Harmonogram Ropczyce Kurs Spawanie  TIG I
Harmonogram Ropczyce Kurs Spawanie TIG 
Harmonogram IPD z dnia 24-30.09.2020

Harmonogram IPP z dnia 19.12.2020
Harmonogram IPP z dnia 20-24.11.2020
Harmonogram IPP z dnia 22-30.09.2020
Harmonogram IPD  z dnia 20-24.09.2020
Harmonogram IPD z dnia 05.09.2020
 Harmonogram Jasło Kurs Przedstawiciel Handlowy
Harmonogram IPD z dnia 24-28.08.2020

Harmonogram IPP z dnia 04.10.2020
Harmonogram IPP z dnia 26.09.2020
Harmonogram IPP z dnia 04.09.2020
Harmonogram IPP z dnia 21-27.08.2020
Harmonogram IPD z dnia 26-29.08.2020
Harmonogram Ropczyce Kurs Kosmetyczny
Harmonogram IPD z dnia 03.08.2020
Harmonogram IPD z dnia 29-31.07.2020

Harmonogram IPP z dnia 26.09.2020
Harmonogram IPP z dnia 01.09.2020
Harmonogram IPP z dnia 06-19.08.2020
Harmonogram IPD z dnia 17-21.08.2020
Harmonogram Dębica Kurs Spawanie TIG I
Harmonogram IPD z dnia 20-22.07.2020

Harmonogram IPP z dnia 26.09.2020
Harmonogram IPP z dnia 01.09.2020
Harmonogram IPP z dnia 07-12.08.2020
Harmonogram IPP z dnia 23-25.07.2020
Harmonogram IPD z dnia 05-06.08.2020
Harmonogram Dębica Kurs Spawanie TIG I
Harmonogram IPD z dnia 08-13.07.2020

O Róg Spółka Jawna
Consulting&Business Training

Róg Spółka Jawna Consulting&Business Training to renomowana firma szkoleniowo-doradcza, której właściciel prowadzi działalność na rynku od 2010 roku. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji pracowników firm i klientów indywidualnych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przeszkoliła blisko dwa tysiące osób na terenie całego kraju. Firma znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Posiadany certyfikat potwierdza wysoki standard świadczonych usług.

Szkolenia i kursy zawodowe organizowane są w formułach zgodnych z oczekiwaniami Klientów (otwarte, zamknięte, stacjonarne, wyjazdowe). Sukcesywnie poszerzamy katalog świadczonych usług, w oparciu o występujące zapotrzebowanie. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi trenerami, którzy zajęcia prowadzą w oparciu o liczne metody interaktywne oraz warsztatowe, co pozwala uzyskać uczestnikom kursów i szkoleń praktyczne umiejętności na najwyższym poziomie.

Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego Klienta i korzystamy z najlepszych metod kształcenia, co gwarantuje wszystkim uczestnikom praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. Zajęcia odbywają się w komfortowych i nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, w dogodnych dla uczestników lokalizacjach.

W proponowanej ofercie szkoleniowej znajdują się zarówno szkolenia miękkie, jak i kursy, gwarantujące nabycie uprawnień w określonym zawodzie. Ustalamy programy zajęć w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby firm, czy uczestników indywidualnych, co pozwala na uzyskanie kompetencji w ściśle określonych obszarach. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i oczekiwania w zakresie organizacji kursów i szkoleń.